Proje Geliştirme Hibeler&Destekler

Proje Geliştirme Hibeler & Destekler

*Ar-Ge Hibeleri (Tübitak/TTGV)
*Girişimcilik Hibeleri/Destekleri            (Tübitak, KOSGEB, vb)
*Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Proje    Geliştirilmesi
*Kamu ve Sanayi Sektörü Hibeleri/Destekleri
*Yatırım Hibeleri/Destekleri

Aşağıdaki kurumlar Ar & Ge ve Yatırım Hibeleri / Destekleri sunmaktadır:
1.Tübitak
2.KOSGEB (KOBI statüsünde olan küçük ve orta ölçekli şirketler ve girişimciler için)
3.Kalkınma Ajansı
  * KOBI statüsünde olan küçük ve orta ölçekli şirketler için,
  * Küçük ölçekli altyapılar için,
  * Sosyo-ekonomik içerikli projelerde; STK, Belediye, Üniversiteler, vb için,
  * Girişimciler için (çağrı esaslıdır)
4. AB (Avrupa Birliği)
5. Bakanlıklar (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi)
 
 
 
   İşbirliği içinde çalıştığımız firmalarda teknik/yönetici kadrosundan oluşan bir ekiple çalışmak oldukça önemlidir.  Bu, firmanın Ar&Ge ve inovasyon yönünde kültürel gelişimine katkı sağlayacaktır. 
 

  
        
 
  

  

1. ArGe faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleşmesi 

2. ArGe merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde olması
3. ArGe ve destek personelinin ArGe merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
4. 5746 sayılı kanun kapsamında araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 30 tam zaman esdeğer ArGe personeline sahip olunması
5. ArGe merkezinde devam eden ArGe ve yenilik program ve projelerin bulunması
6. ArGe merkezlerinin, Teknolojik Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan TGB dışında yer alması
 
 
 
 
Yukarıda sıralanan teşviklerin uygulanması sırasında eş zamanlı olarak birden fazla faydadan yararlanma mümkün olamayabiliyor. Bunlar kanunun bu maddesinin altında açıklanmıştır. Yaptırımlar da yine bu bölümde açıklanmıştır.

Bu Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu Kanun kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğı tarafından gerçekleştirilir.
 
 
1) Açıköğretim mezunları destek personeli olabilir mi ? ve ilk-orta okul mezunları Ar-Ge personeli olabilir mi ?
6676 no'lu kanun şöyle der : Madde 8
o) Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık
bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri,
p) Destek Personeli: AR-GE veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, ”

4691 no'lu kanunun 3. maddesinin fıkralarında :
m) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.) AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri,
n) (Ek: 2/3/2011-6170/1 md.) Araştırmacı: AR-GE faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,
tasarımdan bahsediyorsak da tasarımcı yine 4691 no'lu kanunun 3. madde cc fıkrasında :
cc) (Ek: 16/2/2016-6676/8 md.) Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri,
Buna göre ilk ve ortaokul mezunu arkadaşlar doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinde yer alamazlar ve destek personeli için herhangi bir eğitim kıstası getirmediklerinden ötürü evet çalışabilir. Biz bu şekilde yorumluyoruz.
 
 2) Birden fazla bina da Ar-Ge hizmeti verilebilir mi ?
Bu konudaki sınırlamalar kısmında der ki : Sınırlamalar: Ar-Ge merkezlerinde en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi, Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması, Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek
personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması, Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması, Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki
mekân içinde yer alması, Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması.
Buna göre tek bir yerleşke veya fiziki mekan olması gerekiyor.
 
 
 
 
 Yüksek Teknoloji  
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı.
26 Bilgisayar imalatı, elektronik ve optik ürünlerin imalatı.
30.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı.  

Orta Yüksek Teknoloji
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı.
25.4 Silah ve mühimmat imalatı.
27…29 Elektrikli teçhizat imalatı, BYS makine ve teçhizat imalatı, Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı.
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı. (30.1 Gemi ve tekne yapımı ve 30.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı hariç)
32.5 Tıp ve diş hekimliği aletleri ve sarf malzemeleri üretimi.  
 
 
Orta Düşük Teknoloji
18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması.
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı.
22…24 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı. Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı, temel madenlerin imalatı,
25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı, makine ve teçhizat hariç (25.4 Silah ve mühimmat imalatı hariç)
30.1 Gemi ve tekne yapımı.
33 Makine ve ekipmanların onarımı ve kurulumu.  
 
Düşük Teknoloji  
10…17 Gıda ürünleri imalatı, içkiler, tütün ürünleri, tekstil, giyim eşyası, deri ve ilgili ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması hariç)
31 Mobilya imalatı.
32 Diğer imalat (32.5 Tıp ve diş hekimliği aletleri ve sarf malzemeleri üretimi hariç) 
Copyright ©2016 Ante Danışmanlık, All Rights Reserved. Düzenleme: ElitNET
free website
built with
kopage